Pracownik ds. administrowania zasobem gminnym w Biurze Obsługi Klienta w Zarządzie Zasobu Komunalnego


ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY WROCŁAW
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

Pracownik ds. administrowania zasobem gminnym w Biurze Obsługi Klienta w Zarządzie Zasobu Komunalnego
Miejsce pracy: Wrocław
Wymagania niezbędne
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • wykształcenie: min. średnie,
 • doświadczenie zawodowe: min. 5 letni staż pracy,
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy w biurze obsługi klienta.
Wymagania dodatkowe
 • Znajomość obsługi pakietów MS Office, programu ArcGIS,
 • Dyspozycyjność,
 • Zdolności interpersonalne oraz umiejętność pracy z klientem,
 • Znajomość przepisów z zakresu zarządzania nieruchomościami, ustawy o ochronie przyrody,
 • Znajomość specyfiki pracy na stanowisku obsługi mieszkańców,
 • Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja pracy, odporność na trudne sytuacje, terminowość, wysoka kultura osobista,
Zakres wykonywanych zadań
 • Przyjmowanie zgłoszeń, interwencji i wniosków najemców, w tym użytkowników lokali,
 • Nadzór nad prawidłową realizacją usług w zakresie: utrzymania porządku i czystości w obrębie zarządzanych nieruchomości, utrzymania zieleni na terenach zewnętrznych oraz terminowością wywozu odpadów stałych,
 • Nadzór nad przestrzeganiem przez najemców prawidłowości realizacji umów, oraz przeprowadzanie w tym zakresie kontroli oraz wizji,
 • Przyjmowanie lokali mieszkalnych od najemców po ustaniu stosunku najmu,
 • Prowadzenie rejestru pustostanów lokali mieszkalnych oraz przechowywanie i zabezpieczanie do nich kluczy,
 • Zlecanie oraz nadzorowanie opróżniania lokali po zgonie jego najemcy lub użytkownika,
 • Zgłaszanie wolnych lokali, w tym również przypadków ich nielegalnego zajęcia do właściwych komórek organizacyjnych oraz jednostek Gminy Wrocław,
 • Prowadzenie czynności związanych z odzyskaniem samowolnie zajętych lokali mieszkalnych, opróżnianie i zabezpieczenie lokali po eksmisjach, zgonach i przekazywanie informacji właściwej jednostce organizacyjnej Gminy Wrocław, okazanie lokali i nieruchomości osobom zainteresowanym ich najmem lub wykupem, przekazywanie lokali mieszkalnym nowym najemcom do zasiedlenia lub wykonania remontu na koszt własny, prowadzenie teczek eksploatacyjnych zarządzanych lokali mieszkalnych i bieżąca aktualizacja zawartych w nich danych szczególnie mających wpływ na wysokość opłat za najem,
 • Przygotowanie dokumentów dotyczących regulacji stanów prawnych lokali mieszkalnych,
 • Prowadzenie korespondencji z najemcami w sprawach dotyczących nieruchomości lokali mieszkalnych,
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • Miejsce pracy: budynki Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu
 • Stanowisko pracy: praca stacjonarna przy komputerze powyżej 4 h dziennie, praca w terenie
 • Przewidywany termin zatrudnienia: I kwartał 2023 r.
Wymagane dokumenty
 • list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
 • życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej opatrzony własnoręcznym podpisem,
 • kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie – opatrzone własnoręcznym podpisem,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną mają obowiązek dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz dokumenty potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie


APLIKUJ TERAZ

TOP