Pracownik merytoryczny w sekcji prewencji i promocji


Ogłoszenie numer: 8195127, z dnia 2023-05-08

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu

ul. Zielonego Dębu 22

51 - 621 Wrocław

ogłasza

 

nabór na stanowisko: stanowisko merytoryczne w sekcji prewencji i promocji, 1 etat

 

Miejsce wykonywania pracy: siedziba OIP we Wrocławiu

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

Pracownik merytoryczny w sekcji prewencji i promocji

Miejsce pracy: Wrocław, siedziba OIP

 

Wymagania

Wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy:

 • wykształcenie średnie lub wyższe (preferowany kierunek public relations)

Przewidywany zakres zadań wykonywanych na podanym stanowisku pracy:

 • analiza tematyki oraz dobór grup docelowych działań prewencyjno - promocyjnych
 • organizowanie prelekcji i szkoleń
 • prowadzenie działań profilaktycznych, promocyjnych i popularyzatorskich w zakresie ochrony pracy i legalności zatrudnienia
 • reprezentowanie urzędu w kontaktach zewnętrznych
 • moderowanie treści mediów społecznościowych
 • przekazywanie informacji i utrzymywanie kontaktów z mediami
 • przygotowywanie i prowadzenie konferencji prasowych
 • udział w przygotowywaniu sprawozdań wynikających z zakresu zadań sekcji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny i życiorys wraz z danymi umożliwiającymi kontakt z osobą składającą ofertę (nr tel., e-mail)
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy na podanym stanowisku oraz staż pracy
 • oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie do celów naboru
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane i opatrzone datą.

 

Wymagania dodatkowe:

 • biegła obsługa komputera (pakiet Office, Internet) i mediów społecznościowych
 • wysoka kultura osobista i elokwencja
 • praktyka w kontaktach z mediami
 • opanowanie w sytuacjach kryzysowych i odporność na stres
 • umiejętność zrozumiałego formułowania myśli i redagowania tekstów
 • umiejętność planowania i analitycznego myślenia, systematyczność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków
 • mile widziana komunikatywna znajomość języków obcych
 • prawo jazdy kat. B

Termin składania dokumentów i oświadczeń: 10.05.2023 r.

Oferta powinna zostać złożona w formie pisemnej i opatrzona własnoręcznym podpisem. O ważności oferty kandydata decyduje data wpływu do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu.

Dokumenty otrzymane po terminie lub niespełniające wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

Miejsce składania dokumentów i oświadczeń:

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu

ul. Zielonego Dębu 22

51-621 Wrocław

z dopiskiem: „oferta pracy – sekcja prewencji i promocji”

tel. (071) 3710467

 

Inne informacje

Do składania ofert pracy zachęcamy również osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na podanym stanowisku.

Wyłącznie wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, o czym zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Oferty pracy niewykorzystane w procesie naboru są niszczone niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia o naborze.

Informację o zakończeniu naboru publikuje się na okres 14 dni, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowej Inspekcji Pracy w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

TOP