Pracownik obsługi


Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Pracownik obsługi
Miejsce pracy: Wrocław
Numer: StPr/21/2160
OBOWIĄZKI:
Część szczegółowa:1. Wykonywanie drobnych prac konserwatorskich, remontowych i budowalnych,2. Wykonywanie bieżących napraw i konserwacji instalacji elektrycznych oraz hydraulicznych na terenie wybranych obiektów LPR w zakresie posiadanych uprawnień SEP, 3. We współpracy z Koordynatorem Zespołu ds. techniczno-eksploatacyjnych, nadzór nad terminowością i udział w wykonywaniu przeglądów wymaganych przepisami, w tym:a) Rocznych Przeglądów Okresowych wybranych obiektów LPR,b) Okresowych Przeglądów Pięcioletnich wybranych obiektów LPR,c) Przeglądów Przeciwpożarowych, d) Przeglądów instalacji i urządzeń, 4. Składanie zapotrzebowania i dokonywanie zakupów materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych oraz związanych z eksploatacją wybranych obiektów LPR i urządzeń w nich zainstalowanych,5. Gromadzenie i przekazywanie do utylizacji wyeksploatowanych źródeł światła (świetlówki, żarówki etc.), 6. Nadzór nad magazynowanym sprzętem, w tym utrzymywanie sprzętu w należytym stanie technicznym oraz dbałość i jego właściwą eksploatacja,7. Dbałość o porządek w wybranych magazynach,8. Utrzymywanie w należytym stanie terenów zielonych, w tym koszenie trawy, 9. Wykonywanie prac porządkowych, w tym grabienie liści i odśnieżanie, 10. Wykonywanie drobnych prac transportowych, 11. Dbałość o prawidłowy obieg dokumentacji i informacji, w szczególności dokumentacji inwentaryzacyjnej, 12. Informowanie bezpośredniego przełożonego o zauważonych uszkodzeniach, nieprawidłowościach, awariach itp. oraz o przebiegu wykonywanych prac, 13. Stała współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi oraz współpracownikami LPR, w tym w szczególności z Koordynatorem Zespołu ds. techniczno-eksploatacyjnych, 14. Utrzymywanie ważności uprawnień SEP oraz stałe doskonalenie swoich umiejętności. Część ogólna: 1. Bezwzględne przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie Pracy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR).2. Przestrzeganie wewnętrznych aktów normatywnych, w tym zarządzeń i decyzji Dyrektora.3. Stosowanie się do poleceń przełożonych, które pozostają w związku z rodzajem umówionej pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy.4. Sumienne i staranne wykonywanie powierzonych obowiązków.5. Wykazywanie dużego zaangażowania i własnej inicjatywy podczas wykonywania obowiązków.6. Poszerzanie kompetencji zawodowych i dzielenie się wiedzą, w tym podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez stały proces samokształcenia oraz udział w organizowanych przez LPR szkoleniach i kursach.7. Dbałość o dobro oraz właściwy wizerunek LPR i chronienie jego mienia.8. Zachowanie tajemnicy służbowej, w tym informacji, których ujawnienie mogłoby narazić LPR na szkody.9. W sytuacji tego wymagającej, zastępstwo nieobecnych pracowników we wskazanym przez bezpośredniego przełożonego zakresie obowiązków.10. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, tym przepisów przeciwpożarowych.11. Informowanie przełożonych o wszelkich sytuacjach zauważonych podczas wykonywania obowiązków, a mających wpływ na bezpieczeństwo lub wizerunek LPR.12. Przestrzeganie ustalonego w LPR porządku.13. Przestrzeganie praw pacjenta.14. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.15. Budowanie atmosfery życzliwości i współpracy.Praca w godz.: 8:00-12:00.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Robotnik gospodarczy (wymagany staż - lata: 2)
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak


Wymagania inne:

wykształcenie: minimum zasadnicze zawodowe, staż pracy: co najmniej dwa lata doświadczenia na podobnym stanowisku, świadectwo kwalifikacyjne: hydraulika lub elektryka lub uprawnienia SEP do 1 kV

Miejsce pracy:

Wrocław


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 1 600 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy we WrocławiuTOP