Pracownik socjalny


Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach
Pracownik socjalny
Miejsce pracy: Polkowice
Numer: StPr/21/1229
OBOWIĄZKI:
a)rozeznanie i diagnozowanie potrzeb mieszkańców rejonu przy wykorzystaniu informacji organizacji społecznych, stowarzyszeń, szkół i innych instytucji,- sporządzanie indywidualnych planów zaspokajania stwierdzonych potrzeb,b)udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania życiowych spraw osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami w realizacji tych zadań;c)pomoc w uzyskaniu dla osób w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe.d)udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;e)współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;f)pobudzanie społecznej aktywności i inicjowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;g)inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową;h)współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia mieszkańców.i)prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji zgodnie z wytycznymi MRPiPS.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:pedagogika,pedagogika specjalna,politologia,polityka społeczna,psychologia,socjologia,nauki o rodzinie.a) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, b)znajomość zagadnień samorządu terytorialnego, c)umiejętność interpretacji przepisów prawnych, d)znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej ,

Miejsce pracy:

Polkowice


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 3 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w PolkowicachTOP