Prezes Zarządu Spółdzielni


Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Kozanów IV”
we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Kolistej 11, 54 – 152 Wrocław
ogłasza konkurs na stanowisko
Prezes Zarządu Spółdzielni
Miejsce pracy: Wrocław, ul. Kolista 11
Wymagane kwalifikacje kandydata:
 • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane techniczne, prawnicze, ekonomiczne, administracyjne lub menadżerskie)
 • co najmniej 10 – letni staż pracy, w tym nie mniej niż 5 lat na stanowisku kierowniczym,
 • dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
  na stanowisku kierowniczym,
 • pełna zdolność do czynności prawnych, niekaralność i brak toczących się postępowań karnych wobec kandydata,
 • niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka zarządu,
 • doświadczenie w zarządzaniu i organizowaniu pracy w dużych zespołach ludzkich,
 • kreatywność, samodzielność, dyspozycyjność i odporność na stres.
Mile widziane będą dodatkowe, udokumentowane kwalifikacje z zakresu:
 • zarządzania nieruchomościami,
 • uprawnienia budowlane,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych (w tym unijnych), przygotowywaniu
  projektów.

Kandydaci posiadający doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji członka zarządu będą zobowiązani do udokumentowania faktu uzyskania absolutorium.

 
Wymagane dokumenty:
 1. Oferta powinna zawierać:
  • życiorys zawodowy z opisanym przebiegiem pracy zawodowej i zajmowanych stanowisk,
  • pisemną zgodę kandydata na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji,
  • oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków konkursu,
  • oświadczenie o spełnianiu wymogów konkursowych – dostępne na stronie internetowej Spółdzielni lub w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Pałuckiej 71,
 2. Na spotkaniu z Komisją Konkursową przedłożyć należy:
  • uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych,
  • dokumenty potwierdzające dorobek zawodowy i kwalifikacje do podjęcia pracy na stanowisku objętym konkursem,
  • świadectwa pracy lub referencje potwierdzajace przebieg pracy zawodowej,
  • dokumenty potwierdzające uzyskanie absolutorium (dot. kandydatów, którzy pełnili funkcję członka zarządu)
  • Przedłożone dokumenty winny być potwierdzonymi kserokopiami (oryginały do wglądu Komisji Konkursowej).
Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty z dokumentami oraz podanym zwrotnym adresem pocztowym, numerem telefonu  i adresem mailowym należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Konkurs  na stanowisko Prezesa Zarządu SMLW „Kozanów IV” w sekretariacie Spółdzielni  przy ul. Pałuckiej 71 we Wrocławiu lub przesłać drogą mailową na wskazany adres e-mail. 

Termin składania ofert:

30 listopada 2023, godz. 15.00
Oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu:
 • rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu będą przeprowadzane przez Radę Nadzorczą w jej siedzibie (ul. Kozanowska 34b we Wrocławiu),
 • kandydat zaproszony na rozmowę zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie o jej terminie z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem,
 • o wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie,
 • Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne,
 • Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez rozstrzygnięcia konkursu.


APLIKUJ TERAZ

TOP