Referendarz


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 98086

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-  praca w terenie,


-  praca przy komputerze,


-  wyjazdy służbowe krajowe,


-  stres i praca pod presją czasu,


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-   budynek i pomieszczenia urzędu są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,


-   w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Wykonuje pod nadzorem przełożonego prace związane z oceną stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian (w tym metody obliczeniowe), zgodnie z wymogami Dyrektywy 2002/49/WE oraz Prawa ochrony środowiska oraz wykonuje pod nadzorem przełożonego prace związane z organizacją i funkcjonowaniem monitoringu pól elektromagnetycznych zgodnie z wymogami prawodawstwa krajowego dla województwa.
 • Pod nadzorem przełożonego opracowuje odpowiednie części wykonawczych programów państwowego monitoringu środowiska w obrębie województwa lub innego wyznaczonego regionu, w zakresie merytorycznym stanowiska.
 • Uczestniczy, pod nadzorem przełożonego, w opracowywaniu raportów, sprawozdań, artykułów, komunikatów, publikacji i bieżących informacji dotyczących stanu akustycznego środowiska oraz poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku w województwie lub innym wytznaczonym regionie, a także działalności PMŚ w zakresie monitoringu hałasu i pól elektromagnetycznych dla potrzeb administracji rządowej, lokalnej oraz społeczeństwa wraz z aktualizacją informacji dla serwisu internetowego GIOŚ w zakresie merytorycznym stanowiska.
 • Bierze udział, pod nadzorem przełożonego, we wprowadzaniu danych do bazy EHALAS i JELMAG w obrębie województwa lub innego wyznaczonego regionu oraz w pomiarach realizowanych przez CLB w wybranych monitoringowych punktach pomiarowych.
 • Udostępnia dane dla województwa lub innego wyznaczonego regionu o stanie środowiska w zakresie hałasu oraz pół elektromagnetycznych poprzez różne kanały dystrybucji.
 • Bierze udział, pod nadzorem przełożonego, w prowadzeniu rejestru obszarów, na których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, przy współpracy z Wydziałem Inspekcji WIOŚ (o którym mowa w art. 124 ustawy Poś).
 • Pozyskuje dane i informacje o pomiarach, źródłach hałasu, i inne dotyczące hałasu w środowisku.
 • Bierze udział w szkoleniach, naradach, konferencjach i spotkaniach edukacyjnych na szczeblu regionalnym oraz w ich organizacji w zakresie kompetencji merytorycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku: fizyka/ akustyka/ ochrona środowiska/ inżynieria środowiska/ geografia/ geoinformatyka/ planowanie przestrzenne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, Access, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP