Referent prawno-administracyjny


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawno-administracyjny
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 81039

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,


-stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na I piętrze z dostępem do światła dziennego,


-narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,


-występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,


-budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • rozpatrywanie skarg i wniosków należących do właściwości Wojewody,
 • przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków oraz organizowanie spotkań z Kierownictwem Urzędu dla osób składających skargi na działalność urzędu bądź na działalność administracji zespolonej,
 • przeprowadzanie kontroli działalności tłumaczy przysięgłych,
 • prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Wojewody,
 • udostępnianie listy tłumaczy przysięgłych osobom zainteresowanym,
 • kontrolowanie terminowości i sposobu załatwiania skarg i wniosków przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego administracji publicznej
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji w województwie,
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej,
 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 • znajomość ustawy o samorządzie powiatowym,
 • znajomość ustawy o samorządzie województwa,
 • znajomość ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego,
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie wynagradzania za czynności tłumacza przysięgłego,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność komunikacji pisemnej,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność współpracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP