Referent prawny


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 135688

Warunki pracy

Praca przy komputerze. Praca związana z obsługą klientów zewnętrznych,   Siedziba urzędu mieści się na II i  III piętrze. Brak windy-dostęp tylko schodami.

Zakres zadań

 • Rozpatruje odwołania i zażalenia wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
 • Prowadzi postępowania nadzwyczajne określonych w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego (w sprawach stwierdzenia nieważności art. 156 Kpa, zmiany i uchylenia decyzji ostatecznych; wznowienie postępowania) celem realizacji obowiązków wynikających z ustawy.
 • Przygotowuje projekty decyzji i postanowień celem ich wdrożenia do obiegu prawnego
 • Prowadzi ewidencję decyzji i postanowień.
 • Współdziała z organami administracji architektoniczno -budowlanej oraz innymi instytucjami w celu pozyskania informacji do prawidłowego procesu subsumpcji stanu faktycznego pod właściwą normę prawną
 • Sporządza miesięczne sprawozdania z wydanych decyzji i postanowień
 • Przygotowuje dokumentację prowadzonego postępowania w celu wysłania do stron postępowania i organów podrzędnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa budowlanego oraz aktów wykonawczych do ustawy.
 • Znajomość przepisów kpa.
 • Stosowanie prawa w praktyce , umiejętność analitycznego myślenia
 • znajomość obsługi komputera
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność stosowania prawa w praktyce i rozwiązywanie problemów
 • umiejętność obsługiwania programów LEX, Serwis budowlany
 • znajomość ustawy Kodeks cywilny
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • uprzejmość,komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ

TOP