Referent


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 130325

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie oraz udział w czynnościach inspekcyjno-kontrolnych w terenie, w ramach prowadzonych postępowań. Ośmiogodzinny dzień pracy (w dni robocze od poniedziałku do piątku) z możliwością jej rozpoczynania między godziną 7:00 a 10 :00 rano.


Inspektorat mieści się na parterze i pierwszym piętrze, w ostatniej części budynku oznaczonej z zewnątrz literą C.


Wejście do budynku jest od strony ulicy Hubskiej oraz od strony parkingu  (wejście główne oznaczone literą A). Drzwi wejściowe są przeszklone, nie otwierają się automatycznie. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.


W budynku jest winda, której przyciski przywołujące oraz sterujące opisane są alfabetem brajla. Przycisk alarmowy oznaczony na żółto z wytłoczonym dzwonkiem. Toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w części A na parterze i pierwszym piętrze. Jest znacznie oddalona od stanowiska pracy, znajdującego się na I piętrze w części C budynku.


Przed budynkiem wyznaczono cztery miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Znajdują się w odległości około dwudziestu metrów od wejścia A do budynku.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Zakres zadań

  • prowadzi postępowania w sprawach stanu technicznego obiektów budowlanych, robót budowlanych, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych oraz skarg w tym zakresie
  • przygotowuje decyzje, postanowienia oraz inne pisma w zakresie właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy to kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

TOP