Referent


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 116633

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na I piętrze z dostępem do światła dziennego, - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, - występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • opracowywanie projektu planu wydatków z budżetu Wojewody w zakresie środków finansowych przeznaczonych dla gmin na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekuna oraz dokonywanie na bieżąco zmian w planie
 • sporządzanie zbiorczych kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań rzeczowo-finansowych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekuna na podstawie sprawozdań jednostkowych otrzymanych od gmin
 • weryfikowanie wyjaśnień gmin dotyczących zwrotów niewykorzystanych dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekuna
 • weryfikowanie i rozpatrywanie wniosków gmin oraz sporządzanie zestawień w zakresie planowania wielkości środków na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekuna na rok następny
 • rozpatrywanie wniosków gmin oraz dokonywanie na ich podstawie zmian w planach wydatków z budżetu Wojewody w zakresie środków finansowych przeznaczonych na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
 • sporządzanie opracowań dotyczących analizy stanu i skuteczności pomocy społecznej w oparciu o ocenę zasobów pomocy społecznej przyjętą przez samorząd województwa z uwzględnieniem założeń przewidzianych w strategii polityki społecznej samorządu województwa dolnośląskiego
 • sporządzanie miesięcznych raportów oraz półrocznych sprawozdań z realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny za pomocą systemu teleinformatycznego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze świadczeń dla rodzin
 • znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • znajomość arkuszy kalkulacyjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP