Samodzielny referent


Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Samodzielny referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 135647

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obsługa komputera powyżej 4 godzin, - praca administracyjno-biurowa, - praca w terenie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca przy komputerze, - oświetlenie naturalne i sztuczne, - budynek posiada dwie windy, - drzwi odpowiedniej szerokości dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, - wejście do budynku bez barier architektonicznych, - odpowiednio dostosowana 1 toaleta dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Zakres zadań

 • Organizuje pracę przydzielonej grupy ankieterów, koordynuje zadania realizowane przez ankieterów, w tym współpracuje z koordynatorem organizacyjnym w zakresie przypisywania ankieterom wylosowanych do badań adresów respondentów.
 • Monitoruje prace realizowane przez przydzieloną grupę ankieterów, w tym spływ wypełnionych ankiet.
 • Kontroluje pracę przydzielonej grupy ankieterów w zakresie terminów realizacji poszczególnych etapów badania zgodnie z harmonogramem, w tym także w terenie i sporządza protokoły z przebiegu kontroli.
 • Weryfikuje poprawność akceptowanych błędów uznaniowych i nieuznaniowych w badaniach ankietowych przez przydzieloną grupę ankieterów we współpracy z koordynatorem merytorycznym.
 • Podejmuje działania na rzecz poprawy terminowości, kompletności i jakości badań ankietowych.
 • Przygotowuje i dystrybuuje materiały do realizacji badań ankietowych oraz upominki dla respondentów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : co najmniej 1,5 roku w administracji publicznej lub do 1 roku w obszarze badań statystycznych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Gotowość do wykonywania pracy w warunkach stresowych
 • Otwarty stosunek do klienta
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

TOP