Sekretarz gminy


Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie
Sekretarz gminy
Miejsce pracy: Niechlów
Numer: StPr/21/0950
OBOWIĄZKI:
ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:1. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem urzędu, w szczególności:a. zapewnienie obsługi sekretariatu,b. zapewnienie obsługi kadrowej urzędu,2. inicjowanie działań usprawniających pracę urzędu,3. opracowywanie projektów regulaminów oraz projektów jego zmian,4. opracowywanie zakresów czynności kierowników i samodzielnych stanowisk pracy,5. opiniowanie zakresów czynności pracowników urzędu,6. dbanie o podnoszenie kwalifikacji przez pracowników urzędu,7. kontrolowanie dyscypliny pracy w urzędzie,8. czuwanie nad terminowym załatwianiem interpelacji i wniosków radnych,9. zapewnienie właściwego współdziałania pomiędzy radą a urzędem,10. nadzór nad sprawami związanymi z :a. ewidencją ludności i dowodami osobistymi,b. ewidencją działalności gospodarczej,c. profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień Gminy Niechlów,d. oświatą,e. współpracą z organizacjami pozarządowymi,f. informatyzacją urzędu,g. prowadzeniem archiwum zakładowego,h. kulturą,i. współpracą z sołtysami,11. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy,12. nadzór nad organizacją i przebiegiem organizowanych przez gminę wyborów, referendów konsultacji społecznych, 13. nadzór nad prowadzeniem rejestrów, m.in.: a. aktów prawnych wydawanych przez radę oraz wójta,b. skarg, wniosków i petycji,c. interpelacji i zapytań, d. upoważnień, e. umów w tym ich przechowywanie, 14. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku gminy,15. nadzór nad środkami trwałymi gminy,16. prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych,17. koordynacja i nadzór nad praktykami zawodowymi i stażami w urzędzie,18. zastępowanie wójta podczas jego nieobecności w ramach udzielonych upoważnień,19. zapewnienie warunków prawnych związanych z ochroną zabytków oraz prowadzenie ich ewidencji, 20. wykonywanie innych zadań powierzonych przez wójta zgodnie z przekazanymi wytycznymi.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne
Uprawnienia: umiejętność zarządzania zespołem
Uprawnienia: Znajomość pakietu MS Office


Wymagania inne:

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:- wykształcenie wyższe, - co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1282), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych, -brak przynależności do partii politycznych, - obywatelstwo polskie,- o stanowisko mogą ubiegać się obywatele UE lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienie na terytorium RP,- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,- nieposzlakowana opinia,- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,- bardzo dobra znajomość przepisów prawa z zakresu m.in.:- ustawy o samorządzie gminnym,- ustawy o finansach publicznych, - ustawy o pracownikach samorządowych, - ustawy prawo oświatowe, - ustawy o ochronie danych osobowych, - ustawy kodeks postępowania administracyjnego, - ustawy Kodeks pracy, - ustawy Kodeks wyborczy.2. WYMAGANIA DODATKOWE:- prawo jazdy kat. B, - dyspozycyjność, rzetelność,- umiejętność podejmowania decyzji,- umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, - umiejętność pracy w zespole, samodzielność, konsekwencja w realizowaniu zadań, - terminowość, - dobra organizacja czasu pracy, - wysoka kultura osobista.

Miejsce pracy:

Niechlów


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

6 000 - 9 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w LesznieTOP