Specjalista do spraw kontroli podatkowej


Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze
Specjalista do spraw kontroli podatkowej
Miejsce pracy: Kowary
Numer: StPr/24/0011
OBOWIĄZKI:
1) Sprawdzenie wywiązywania się podatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego:a) kontrola powszechności i prawidłowości opodatkowania, b)kontrola zgodności informacji zawartych w deklaracjach (informacjach) ze stanem faktycznym.2) Dokonywanie analizy i wyznaczanie planów do kontroli podmioty i przedmioty opodatkowania. prowadzenie kontroli podatkowej zgodnie z przepisami Działu VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców". 3) Prowadzenie kontroli podatkowej zgodnie z planem kontroli na dany rok podatkowy ustalanym wraz ze Skarbnikiem Miasta i zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta Kowary.4)Kontrola wywiązywania się podatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.5) Sporządzanie sprawozdań i wniosków z przeprowadzonych kontroli podatkowych Burmistrzowi Miasta.6) Prowadzenie kontroli podatkowej poza planem kontroli w uzasadnionych przypadkach.7) Opracowywanie wniosków o wszczęcie postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe ujawnione w toku kontroli podatkowych. 8) Stała aktualizacja bazy danych Systemu Naliczania Opłat za Użytkowanie Wieczyste Gruntów EGW+ przeznaczonego do naliczania opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, tworzenia i drukowania decyzji dotyczących opłat rocznych oraz do prowadzenia wieloletniego archiwum.9) Przyjmowanie, analiza i weryfikacja zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, zaświadczeń o wniesieniu opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.10) Przyjmowanie, analiza i weryfikacja zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, zaświadczeń o wniesieniu opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.11) Prowadzenie ewidencji księgowej opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty przekształceniowej, jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w systemach finansowo-księgowych.12) Współpraca z właściwymi rzeczowo wydziałami Urzędu w zakresie realizowanych zadań. WIĘCEJ INFORMACJI DOT. OFERTY PRACY ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE:http://www.bip.kowary.pl/public/?id=51603&id_document=26753
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne
Uprawnienia: dobra organizacja pracy


Wymagania inne:

1) znajomość przepisów z zakresu administracji publicznej, a w szczególności ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o rachunkowości oraz przepisów dotyczących rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego, o sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek samorządu terytorialnego, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku od towarów i usług, ordynacji podatkowej;2) predyspozycje osobowościowe: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność planowania i organizacji pracy, nastawienie na samorozwój;3) biegła znajomość obsługi komputera (znajomość programów księgowości budżetowej, Windows, Open Office lub Microsoft Office) i zdolność do obsługi wewnętrznych systemów informatycznych.

Miejsce pracy:

Kowary


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 242 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

APLIKUJ TERAZ

TOP