Specjalista ds. sprawozdawczości


Specjalista ds. sprawozdawczości
Miejsce pracy: Wrocław
Opis stanowiska:
 • Przygotowywanie pakietów sprawozdawczych dla spółek zależnych, w tym zależnych spółek zagranicznych
 • Weryfikacja miesięcznych pakietów konsolidacyjnych
 • Udział w procesie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania skonsolidowanego
 • Bieżące monitorowanie uzgodnień kont bilansowych, przychodów, kosztów oraz rozliczeń między spółkami w Grupie i innych pozycji sprawozdań
 • Uczestnictwo w aktualizacji polityk rachunkowości oraz innych procedur księgowych w grupie kapitałowej
 • Współpraca z pracownikami innych jednostek wewnętrznych oraz zewnętrznych (Audyt, bank, inne)
 • Uczestnictwo w projektach dotyczących sprawozdawczości
Wymagania:
 • Studia wyższe finansowe / ekonomiczne (rachunkowość, sprawozdawczość, audyt, kontroling)
 • Znajomość UoR, mile widziana znajomość MSSF
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – w tym znajomość słownictwa branżowego
 • Rozwinięte zdolności analityczne i bardzo dobra organizacja pracy
 • Bardzo dobra znajomości MS Excel
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
 • Rzetelność w wykonywaniu zadań i zdolność do pracy pod presją czasu
 • Umiejętność pracy w zespole i wysoka komunikatywność
To oferujemy:
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Dużą samodzielność działania
 • Swobodną przyjazną atmosferę pracy
 • Hybrydowy model pracy (biuro Sky Tower Wrocław)
 • Wynagrodzenie składające się z wynagrodzenia bazowego plus premii kwartalnej
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Dofinansowanie do karty sportowej, ubezpieczenia grupowego PZU, wczasów pod gruszą, prywatnej opieki medycznej
 • Pracę w międzynarodowym środowisku – będziesz używał go na co dzień w swojej pracy
 • Rozpoczęcie pracy możliwe od 1 czerwca
KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych dla celów rekrutacji przez EXACT SYSTEMS sp. z o.o. informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Exact Systems sp. z o.o. ul. Ferdynanda Focha 53/5, 42-200 Częstochowa(KRS: 0000729296).
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) prowadzenia postępowania rekrutacyjnego – w zakresie danych wskazanych w kodeksie pracy; podstawą prawnąprzetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego [podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit c RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”], zaś w zakresie innych danych podstawą prawną jest Pani/Panazgoda wyrażona przez dobrowolne podanie tych danych przez Panią/Pana Administratorowi [podstawa prawna - art. 6 ust.1 lit. a RODO];
b) prowadzenia przyszłych rekrutacji - jeżeli zostanie wyrażona przez Panią/Pana dobrowolna zgoda [podstawa prawna - art. 6ust. 1 lit a RODO];
c) przesyłania informacji o nowych ofertach pracy i usług oraz materiałów marketingowych Administratora - jeżeli zostaniewyrażona przez Panią/Pana zgoda [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO];
d) ochrony przed roszczeniami a także dochodzenia roszczeń, które to działanie stanowi prawnie uzasadniony interesAdministratora [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO].
3. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dla celu wskazanego w:
a) pkt. 2 lit. a) – do czasu zakończenia rekrutacji;
b) pkt. 2 lit. b) – przez okres 12 miesięcy od daty Pani/Pana zgłoszenia do rekrutacji;
c) pkt. 2 lit. c) – do czasu wycofania zgody;
d) pkt. 2 lit. d) – przez okres 3 miesięcy od czasu zakończenia rekrutacji.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora związane z rekrutacją;spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Exact Systems sp. z o.o.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Przysługują Pani/Panu prawa:
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
b) przenoszenia danych;
c) wniesienia sprzeciwu (dotyczy przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes);
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki2, 00-193 Warszawa), jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem;
e) w przypadku danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody wdowolnym momencie – cofnięcie przez Panią/Pana zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, któregodokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie stosuje dowolnej formy zautomatyzowanegoprzetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowychosoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacjiekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
8. Podanie wymaganych danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji jest niezbędne do jej przeprowadzenia.Podanie danych dla celów przyszłych rekrutacji (wskazanych w pkt. 2 lit. b) oraz dla celów marketingowych (wskazanych w pkt. 2lit. c) jest dobrowolne i ich niepodanie nie rodzi żadnych negatywnych konsekwencji.
9. Dane pochodzą bezpośrednio od osób, których dotyczą, tj. od Pani/Pana.
10. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w szczególności, jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiekwątpliwości dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chciałaby Pani/Pan dowiedzieć się więcej w sprawieprzetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych lub chciałaby Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw,prosimy o kontakt z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem:
a) EXACT SYSTEMS ul. Focha 53/5, 42-200 Częstochowa (z dopiskiem IOD),
b) adres mailowy: odo.exs@exactsystems.com.
APLIKUJ TERAZ

TOP