Specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów


PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA APLIKACJI DO 02.07.2024 R.
 
OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 51/24
 

Agencja Mienia Wojskowego

ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów
Nr ref.: 51/24

Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu

 

Oferujemy:
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach, w tym dofinansowanie do studiów,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA (m.in. Sopot, Jurata, Zakopane, Solina) i ofercie hotelowej Polskiego Holdingu Hotelowego,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.
Główne obowiązki:
 • sprawowanie nadzoru nad procesem inwestycyjnym i remontowym realizowanych zadań (dot. zarówno lokali mieszkalnych jak i użytkowych) w zakresie prac elektrycznych oraz wykonywanie czynności związanych z eksploatacją tego obszaru,
 • przygotowywanie dokumentów do prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności programów funkcjonalno-użytkowych, opisów przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji warunków zamówienia i projektów umów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • zawieranie umów i prowadzenie korespondencji w zakresie wykonywanych zadań,
 • weryfikacja dokumentacji projektowej, sporządzanie i sprawdzanie kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w określonej specjalności,
 • weryfikowanie i opisywanie faktur, not księgowych oraz wykonywanie opisów kontrolingowych dokumentów księgowych w zakresie wykonywanych zadań.
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie min. średnie,
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze specjalizacji stanowiska,
 • posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego dozorowego (D) w Grupie 1 (G1: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną),
 • znajomość ustaw: Prawo Budowlane, Prawo zamówień publicznych, o Agencji Mienia Wojskowego, o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,
 • znajomość procesu budowlanego,
 • znajomość programów do kosztorysowych (np. Norma PRO),
 • obsługa pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kat. B.
Wymagania dodatkowe:
 • dyspozycyjność, rzetelność i zaangażowanie,
 • mile widziane posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego eksploatacyjnego (E) w Grupie 1 (G1).
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór dostępny na stronie AMW dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór dostępny na stronie AMW dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Termin składania dokumentów: 2 lipca 2024 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 51/24”

 

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online dostępnego pod przyciskiem aplikowania

 

Metody i techniki naboru:
 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.
Dodatkowe informacje:
 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową,
 • do złożonych dokumentów sporządzonych w języku obcym, powinna zostać dołączona kopia ich tłumaczenia,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu, który znajduje się pod przyciskiem.


TOP