Specjalista w Wydziale Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych


poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista w Wydziale Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych
Miejsce pracy: Wrocław

Zakres czynności

 • prowadzenie spraw z zakresu regulacji stanów prawnych nieruchomości pozostających w zarządzie/użytkowaniu/władaniu spółki PKP S.A., w tym również spraw związanych z komunalizacją mienia Skarbu Państwa;
 • monitorowanie procesów uwłaszczeniowych i komunalizacyjnych oraz podejmowanie właściwych działań celem zabezpieczenia interesów spółki PKP S.A.;
 • prowadzenie spraw z zakresu podziałów geodezyjnych, rozgraniczeń i scaleń nieruchomości;
 • opracowanie koncepcji podziału geodezyjnego działki i przeprowadzenie wymaganych w tym zakresie uzgodnień;
 • badanie treści istniejących ksiąg wieczystych i wnioskowanie o dokonanie w nich niezbędnych wpisów/sprostowań, sporządzanie wniosków o zakładanie nowych ksiąg wieczystych wraz z ujawnieniem w nich przysługujących PKP praw rzeczowych;
 • utrzymanie w stanie aktualności informacji o nieruchomościach PKP S.A w wewnętrznych bazach danych i w zgodności z danymi ujawnionymi w ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych;
 • zlecanie usług geodezyjnych i wyceny nieruchomości zewnętrznym podmiotom, przygotowanie i prowadzenie zawartej umowy, weryfikacja sporządzonej dokumentacji oraz protokolarne potwierdzanie wykonania zleconych prac;
 • współpraca z państwowymi ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie geodezji i kartografii i zadań realizowanych przez Wydział.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe - specjalność w dziedzinie geodezji i kartografii;
 • znajomość aktualnych przepisów ustaw: o gospodarce nieruchomościami, Prawa geodezyjnego i kartograficznego wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeksu postępowania administracyjnego, o księgach wieczystych i hipotece, Kodeksu cywilnego w zakresie praw rzeczowych i zobowiązaniowych, ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe
 • mile widziane doświadczenie na stanowisku związanym z regulacją stanów prawnych nieruchomości oraz znajomość specyfiki prac geodezyjnych realizowanych na kolejowych terenach zamkniętych;
 • umiejętność obsługi geodezyjnych programów komputerowych, obliczeniowych i graficznych, w tym MicroStation, bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office;
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
 • łatwość komunikacji, umiejętność argumentowania i redagowania pism;
 • umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji w ramach przydzielonych kompetencji;
 • umiejętność samodzielnego planowania i organizowania pracy własnej;
 • wysoka motywacja do pracy i nastawienie na wynik, zaangażowanie, samodzielność, odporność na stres;
 • mile widziane uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Co możemy Ci zaoferować?

 • umowę o pracę;
 • pracę w młodym, prężnie rozwijającym się zespole;
 • ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny;
 • dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku;
 • dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne;
 • wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza;
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ

TOP