Specjalista


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 126396

Warunki pracy

· praca w siedzibie Urzędu,


· stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego,


· narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,


· występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin,


· budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z rozliczaniem czasu pracy pracowników Urzędu
 • przygotowuje dokumentację związaną z nawiązywaniem stosunku pracy, w tym sporządza umowy o pracę
 • przygotowuje pisma, zestawienia i informacje dla potrzeb obsługi związków zawodowych oraz społecznej inspekcji pracy
 • zakłada i prowadzi teczki akt osobowych pracowników Urzędu
 • archiwizuje akta osobowe byłych pracowników Urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy Kodeks Pracy
 • znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
 • znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
 • znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy
 • znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • znajomość ustawy o związkach zawodowych
 • znajomość ustawy o społecznej inspekcji pracy
 • komunikatywność
 • umiejętność współpracy w zespole
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

TOP