Specjalista


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wałbrzych
Ogłoszenie o naborze Nr 137249

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
 • prowadzeniu samochodu służbowego,
 • stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,  niszczarka dokumentów, faks,
 • oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/gddkia/deklaracja-dostepnosci , 
 • wyjazdy służbowe krajowe,
 • obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z organizacją ruchu drogowego (oznakowanie pionowe i poziome, stałe i tymczasowe), utrzymaniem sygnalizacji świetlnych; współpracuje z Kierownikami Służby Liniowej przy dokonywaniu objazdów dróg, zlecaniu i odbiorach robót z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • prowadzi zagadnienia związane ze szkodami komunikacyjnymi i współpracuje z Policją i towarzystwami ubezpieczeniowymi określając koszty naprawy wyposażenia pasa drogowego, sporządzając opinie i opisy do szkód
 • opracowuje projekty decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego
 • przygotowuje dokumentację przetargową i uczestniczy w postępowaniach o zamówienia publiczne
 • prowadzi sprawy i korespondencję związaną ze skargami i wnioskami spływającymi do Rejonu dotyczącymi administrowanej sieci dróg
 • zbiera dane w systemach wymagających codziennego i okresowego generowania informacji
 • prowadzi sprawy dotyczące organizacji ruchu
 • uczestniczy w okresowych objazdach dróg z Policją

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa
 • Znajomość ustaw: ustawa o drogach publicznych, ustawa Prawo o ruchu drogowym
 • Prawo jazdy kat. B
 • Wiedza merytoryczna: znajomość zagadnień z inżynierii ruchu, znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez dany Rejon
 • Obsługa pakietu MS Office (Excel i Word)
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Oświadczenie kandydatki/kandydata, urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r., dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r
 • Oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustaw: ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawa Prawo Zamówień Publicznych
 • Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub odpowiadającej im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa posiadanie aktualnego zaświadczenia


TOP