Specjalista


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 139401

Warunki pracy


 • praca w siedzibie Urzędu,
 • stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego,
 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
 • występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,
 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowanie administracyjne w II instancji w zakresie zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • prowadzi postępowania administracyjne w trybach nadzwyczajnych z zakresu zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzje Wojewody w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia
 • prowadzi postępowania skargowe w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia
 • sporządza okresowe sprawozdania z realizacji zadań dotyczących prowadzonych postępowań administracyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych do ustawy
 • znajomość ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweTOP