Starszy inspektor zakładów górniczych


Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor zakładów górniczych
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 129495

Warunki pracy

1. Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych:


- trudne warunki pracy pod ziemią


- szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (halas, wibracje, temperatura, wilgotność)


- narażenie na zagrożenia naturalne występujące w wyrobiskach podziemnych


- narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą


- częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym


- pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach


- przemieszczanie się w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych


- częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo


2. Budynek urzędu przystosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, analizuje stan zagrożeń związany z eksploatacją maszyn,urządzeń i instalacji elektrycznych i energetycznych,metody zwalczania zagrożeń i stosowaną profilaktykę oraz wydaje decyzje z upoważnienia dyrektora urzędu w powyższym zakresie, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych i energetycznych z wymaganą dokumentacją i przepisami
 • Analizuje plany ruchu i dodatki do tych planów oraz dokumentacje techniczne w zakresie posiadanej specjalności technicznej w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora urzędu w powyższym zakresie
 • Przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz analizuje przyczyny i okoliczności tych zdarzeń w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz przygotowuje projekty orzeczeń i decyzji w tym zakresie
 • Uczestniczy w czynnościach związanych z oddaniem do ruchu podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń oraz użytkowaniem obiektów budowlanych, w zakresie swojej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji w tym zakresie
 • Opracowuje projekty planów pracy, sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki, odpowiednią ewidencję oraz przygotowuje sprawozdania i informacje na temat podstawowej działalności urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu elektrycznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy (powyżej) w ruchu podziemnego zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności elektrycznej lub w podmiocie wykonującym czynności w ruchu podziemnego zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności elektrycznej lub w urzędach administracji publicznej w specjalności elektrycznej
 • Stwierdzone kwalifkacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu w specjalności elektrycznej w podziemnych zakładach górniczych
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, Prawa energetycznego
 • Znajomośc Kodeksu pracy wraz z aktami wykonawczymi w zakresie bhp
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Znajomość ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o służbie cywilnej, o systemie oceny zgodności, o dozorze technicznym, o ochronie danych osobowych
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

TOP