Starszy inspektor


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Kłodzko
Ogłoszenie o naborze Nr 126798

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,  niszczarka dokumentów, faks,
 • oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • wyjazdy służbowe krajowe,
 • obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy dotyczące realizacji zadań mostowych w zakresie bieżącego utrzymania drogowych obiektów inżynierskich, w tym kontroluje wykonawstwo robót
 • określa potrzeby w zakresie rzeczowym i finansowym na bieżące utrzymanie, remonty i przebudowę drogowych obiektów inżynierskich
 • bierze udział w odbiorach ostatecznych i pogwarancyjnych robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich
 • opiniuje pod względem technicznym dokumentacje projektowe w zakresie drogowych obiektów inżynierskich oraz uczestniczy w Radach Technicznych
 • przygotowuje materiały przetargowe w części technicznej na roboty utrzymaniowe
 • uczestniczy przy wydawaniu warunków technicznych lokalizacji obiektów i urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi na drogowych obiektach inżynierskich
 • prowadzi System Gospodarki Mostowej i ewidencję ilościowo - wartościową środków trwałych w zakresie drogowych obiektów inżynierskich
 • współpracuje z Wydziałem ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa przy planowaniu i realizacji zadań na drogowych obiektach inżynierskich, finansowanych ze środków na realizacje zadań specjalnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów z zakresu: Ustawy o drogach publicznych, Ustawy prawo o ruchu drogowym, Ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon
 • praktyczna znajomość pakietu MS-Office
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • oświadczenie kandydatki/kandydata, urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r., dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa-posiadanie aktualnego zaświadczenia
APLIKUJ TERAZ

TOP