Starszy inspektor


Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 129813

Warunki pracy

- praca w pomieszczeniach biurowych, praca przy monitorze ekranowym, sztuczne oświetlenie, stres, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


 

Zakres zadań

 • opracowuje projekty przedsięwzięć Policji dolnośląskiej współfinansowane ze środków pomocowych kierując zespołem zadaniowym w celu uzyskania dofinansowania z funduszy pomocowych na ich realizację
 • wdraża projekty Policji dolnośląskiej, które uzyskały współfinansowanie z funduszy pomocowych kierując zespołem zadaniowym w celu uzyskania założonych efektów projektu
 • prowadzi monitoring, sprawozdawczość i rozlicza projekty Policji dolnośląskiej, które uzyskały współfinansowanie z funduszy pomocowych w celu wypełnienia postanowień umowy o współfinansowaniu
 • zarządza współfinansowanymi projektami w celu utrzymania wskaźników produktu i rezultatu projektu w okresie realizacji projektu
 • zapewnia, aby proces pozyskiwania środków pomocowych był realizowany w oparciu o przepisy regulujące problematykę pozyskiwania środków oraz zapewnia standardy kontroli finansowej poprzez diagnozowanie obszarów wrażliwych i obszarów ryzyka w celu minimalizowania ich wystąpienia
 • analizuje dokumenty programowe UE i krajowe z zakresu funduszy pomocowych w celu ustalenia potencjalnych źródeł współfinansowania przedsięwzięć Policji dolnośląskiej
 • prowadzi dokumentację projektu, jego archiwizację oraz obsługuje system informacji SL 2014 o realizowanych projektach w celu zapewnienia jej nienaruszalności, właściwego obiegu dokumentów w KWP we Wrocławiu oraz pomiędzy KWP we Wrocławiu a instytucją wdrażającą realizacje projektów. Zapewnia właściwą promocję projektów
 • weryfikuje i koordynuje plany i działania jednostek i komórek Policji dolnośląskiej w zakresie pozyskiwania środków pomocowych w celu wyselekcjonowania przedsięwzięć mających największe znaczenie dla realizacji strategii Policji i największe szanse na współfinansowanie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego (półtora roku) w pracy w administracji publicznej lub samorządowej
 • dobra znajomość przepisów związanych z problematyką funduszy pomocowych
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa w praktyce
 • umiejętność analitycznego i logicznego myślenia, syntezowania, wyciągania wniosków i planowania, przewidywania i podejmowania decyzji
 • komunikatywność, asertywność i kreatywność
 • skuteczna współpraca, umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne, ekonomiczne
 • przeszkolenie z zakresu funduszy pomocowych
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
APLIKUJ TERAZ

TOP