Starszy inspektor


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 73153

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


 


obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,  niszczarka dokumentów, faks,
oświetlenie naturalne i sztuczne,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
wyjazdy służbowe krajowe,
obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).


 

Zakres zadań

 • prowadzi akta osobowe pracowników oraz dokumentacje w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników,
 • kontroluje przestrzeganie dyscypliny pracy oraz prowadzi ewidencje: czasu pracy, urlopów, delegacji służbowych oraz innych nieobecności,
 • współpracuje z komórkami organizacyjnymi w zakresie sporządzania ocen pracowniczych członków korpusu służby cywilnej oraz indywidualnych programów rozwoju zawodowego,
 • prowadzi sprawozdawczość wewnętrzną i zewnętrzną z zakresu zatrudnienia, fluktuacji kadr, czasu pracy i szkoleń,
 • prowadzi sprawy związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników Oddziału oraz ewidencji wydatków ponoszonych na realizację tego celu. Rozpoznaje, planuje i analizuje potrzeby szkoleniowe pracowników Oddziału oraz przygotowuje coroczny plan szkoleń,
 • realizuje zadania związane z funduszem socjalnym,
 • przyjmuje wnioski i wystawia skierowań do pomieszczeń socjalnych będących w dyspozycji Oddziału,
 • prowadzi stosowną ewidencję wewnętrznych aktów prawnych, pełnomocnictw i upoważnień.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów z zakresu: prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej i aktów wykonawczych, ustawy o pracownikach urzędów państwowych i aktów wykonawczych,
 • umiejętność skutecznej komunikacji i obsługi klienta,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, a w szczególności programów Excel i Word
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność obsługi systemu SAP w zakresie modułu HR.
APLIKUJ TERAZ

TOP