Starszy inspektor


Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 114342

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obsługa komputera powyżej 4 godzin, - praca administracyjno-biurowa. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca przy komputerze, - oświetlenie naturalne i sztuczne, - budynek posiada dwie windy, - drzwi odpowiedniej szerokości dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, - wejście go budynku bez barier architektonicznych, - odpowiednio dostosowana 1 toaleta dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Prowadzi gospodarkę magazynową w systemie komputerowym, w tym sporządza dokumentację magazynową przychodów z zewnątrz (PZ), rozchodów wewnętrznych (RW) i zwrotu materiałów (ZW), przyjmuje i wydaje materiały biurowe, eksploatacyjne, papiernicze i środki czystości.
 • Prowadzi dokumentację związaną z obsługą gospodarki transportowej siedziby Urzędu, w tym ewidencję, rozliczanie i kontrolę wydawanych kart drogowych, prowadzenie książki pojazdu i rozliczanie czasu pracy kierowcy.
 • Prowadzi gospodarkę odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej, w tym zaopatruje pracowników w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej dla grupy pracowników Urzędu uprawnionych w tym zakresie, prowadzi "karty ewidencyjne wyposażenia", likwiduje zużytą odzież i obuwie robocze.
 • Sporządza harmonogramy dyżurów, rozlicza czas pracy oraz sporządza karty pracy pracowników zatrudnionych przy ochronie mienia i budynku siedziby Urzędu.
 • Przygotowuje miesięczne harmonogramy wydatków środków finansowych.
 • Współuczestniczy przy opisywaniu i sprawdzaniu pod wzgledem merytorycznym faktur i rachunków dotyczących bieżącej działalności Urzędu, zgodnie z zawartymi umowami i zasadami określonymi w Polityce rachunkowości.
 • Współuczestniczy w prowadzeniu rejestru umów zawieranych przez Urząd dotyczacych realizacji dostaw, usług i robót remontowo-budowlanych.
 • Współuczestniczy w przygotowywaniu wniosków, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł netto dotyczących realizacji dostaw, usług i robót remontowo-budowlanych, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : co najmniej 1,5 rok w administracji lub pracy biurowej
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu zadań
 • Łatwość komunikacji
 • Wysoka kultura osobista
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP