Starszy inspektor


Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 121138

Warunki pracy

·         Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie


·         Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej


·         Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym


·         Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe


·         Budynek biurowy: siedziba Izby Administracji Skarbowej przy ul. Powstańców Śl. 24, 26 we Wrocławiu


-         Przy budynku, na parkingu zewnętrznym, znajdują się miejsca dla osób  niepełnosprawnych

-         Wejście do budynku od strony ul. Powstańców Śl. przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych

-         Dojazd na wszystkie piętra zapewniony jest dźwigiem osobowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych

-         Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych
Budynek konferencyjny (B) również przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych

-         Zaplecze socjalne

Zakres zadań

 • Nalicza wynagrodzenia/uposażenia oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy/służby w celu wypłaty pracownikom/funkcjonariuszom należnego i zgodnego z przepisami wynagrodzenia/uposażenia
 • Nalicza należne składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w celu wykonania obowiązku płatnika wynikającego z przepisów regulujących ww. zagadnienia
 • Sporządza dokumentację emerytalno-rentową w zakresie uzyskanych przez pracownika/funkcjonariusza wynagrodzeń/uposażeń, np. zaświadczenia ERP-7, w celu skompletowania dokumentacji emerytalno-rentowej pracownika/funkcjonariusza i przekazania jej do ZUS
 • Prowadzi wymagane ewidencje i dokumentację księgową w zakresie wynagrodzeń/uposażeń oraz innych świadczeń dla pracowników/funkcjonariuszy w celu monitorowania wykonania funduszu płac i uposażeń oraz sporządzania sprawozdań i informacji w tym zakresie
 • Współpracuje przy realizacji zadań z innymi komórkami organizacyjnymi (np. wydziałem kadr, wydziałem prawnym, referatem spraw pracowniczych i socjalnych) w celu zgodnego z przepisami i obowiązującymi regulaminami wykonywania zadań Izby jako pracodawcy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze płac
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Znajomość przepisów ustawy o ubezpieczeniach społecznych, podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika, ustawy o służbie cywilnej i Krajowej Administracji Skarbowej
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi systemów informatycznych wymaganych na danym stanowisku pracy
APLIKUJ TERAZ

TOP