Starszy kontroler skarbowy


Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 68975

Warunki pracy

•Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
•Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej
•Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
•Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe
•Budynek 6-kondygnacyjny z windą osobową,
•Wejście główne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych (2 stopnie),
•Wejście boczne z podjazdem dla niepełnosprawnych,
•Dojazd na piętra dźwigiem osobowym
•Toaleta dla osób niepełnosprawnych tylko na ostatniej 6 kondygnacji
•Przy budynku parking wewnętrzny dla pojazdów służbowych i prywatnych
•Pokoje biurowe nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo (progi)
•Sala konferencyjna nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo (schodki)

OFERUJEMY
•Wynagrodzenie zasadnicze brutto w kwocie 3 860,72 zł (przy mnożniku kwoty bazowej 1,9) oraz dodatek za udokumentowany staż pracy powyżej 5 lat (od 5 do 20% wynagrodzenia)
•Zatrudnienie na umowę o pracę (bez okresu próbnego), pierwsza umowa na 12 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony
•„Trzynaste” wynagrodzenie
•Kwartalne nagrody uznaniowe
•Nagrody jubileuszowe
•Pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, karty sportowe, niskooprocentowane pożyczki)
•Możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
•Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
•Możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego

Zakres zadań

 • •Wykonywanie audytów i kontroli w jednostkach gospodarujących środkami publicznymi w tym środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, opracowywanie wyników tych audytów w celu przekazania ich do właściwego departamentu w Ministerstwie Finansów zlecającego przeprowadzenie audytu
 • •Opracowywanie projektów protokołów z audytu/kontroli, podsumowań ustaleń, sprawozdań oraz innych dokumentów niezbędnych podczas prowadzenia czynności i wystąpień do jednostek podlegających badaniu w celu przedstawienia stanu faktycznego, dokonania oceny efektywności funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli oraz prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi
 • •Sporządzanie dokumentacji roboczej z przeprowadzonych czynności w celu właściwego udokumentowania ustaleń audytu/ kontroli oraz jej archiwizowanie
 • •Obsługa i udział w misjach audytowych oraz kontrolnych Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz zapewnia wsparcie dla OLAF w związku z organizacją inspekcji i kontroli na miejscu, w zgodzie z przepisami prawa krajowego i unijnego w celu udziału w roli uczestnika/obserwatora w pracach tych organów/instytucji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego (powyżej 2 lat w obszarze kontroli lub audytu)
 • •Dobra znajomość przepisów z zakresu: prawa unijnego i krajowego dotyczącego funduszy strukturalnych oraz pomocy finansowej z UE i innych źródeł zagranicznych, finansów publicznych, rachunkowości oraz zamówień publicznych
 • •Dobra znajomość zagadnień z zakresu międzynarodowych standardów audytu oraz metod i technik audytu
 • •Dobra znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • •Przeszkolenie z zakresu audytu wewnętrznego/Certified Internal Auditor (CIA)/ Certified Government Auditing Professional (CGAP), metody i techniki audytu
 • •Uprawnienia – audytora wewnętrznego/biegłego rewidenta/Certified Internal Auditor (CIA)/ Certified Government Auditing Professional (CGAP)
 • •Język angielski lub język niemiecki lub język francuski – poziom umożliwiający czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • •Znajomość zagadnień z zakresu audytu IT; Umiejętność posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem audytorskim (np. ACL)
APLIKUJ TERAZ

TOP