Starszy referent do spraw dodatków mieszkaniowych i energetycznych


Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu
Starszy referent do spraw dodatków mieszkaniowych i energetycznych
Miejsce pracy: Bolesławiec
Numer: StPr/21/0105
OBOWIĄZKI:
1. Wykonywanie czynności związanych z przyznawaniem klientom dodatków mieszkaniowych i energetycznych, wydawanie interesantom wniosków wraz załącznikami o przyznanie dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego, informowanie o kryteriach przyznania dodatku mieszkaniowego i energetycznego i zasadach poprawnego wypełniania wniosków i załączników, przyjmowanie wniosków, sprawdzanie zawartych w nich informacji pod względem merytorycznym i rachunkowym, przyjmowanie oświadczeń o dochodach i pomoc w poprawnym wyliczeniu dochodów gospodarstwa domowego, typowanie wniosków w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, rejestrowanie wniosków i porównywanie z komputerową bazą danych, weryfikacja wniosków/sprawdzanie prawdziwości i rzetelności danych pod względem formalnym i merytorycznym, korespondencja z klientami w celu złożenia wyjaśnień lub wzywanie klientów do uzupełnienia wniosku, przetwarzanie danych zawartych we wniosku zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, sporządzanie i wydawanie decyzji w przypadku ujawnienia nowych okoliczności wstrzymywanie wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Odblokowywanie wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych.2. Prowadzenie korespondencji z administratorami budynków i interesantami.3. Koordynowanie pracy specjalisty zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia do prowadzenia procedury zamówień publicznych w oparciu o ustawę Prawo o zamówieniach publicznych.4.Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej postępowań wynikających z ustawy Prawo o zamówieniach publicznych. 5.Prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych.6.Regularne uzupełnianie rejestru umów zawartych w wyniku udzielania zamówień publicznych.7.Uczestniczenie w komisji przetargowej i dokumentowanie jej prac.8.Gromadzenie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań i przekazywanie do archiwum.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku: wykształcenie wyższe o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań stosownie do opisu stanowiska, znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy ustaw o dodatkach mieszkaniowych z 21 czerwca 2001 r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2133. z 2021 r. poz. 11 ), ustawy-Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 875, 1086, 1378, 1565), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086), znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie przygotowania postanowień i decyzji.Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku: dobra znajomość i obsługa komputera, umiejętność interpretowania przepisów prawnych, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dokładność i systematyczność.

Miejsce pracy:

Bolesławiec


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w BolesławcuTOP