Starszy referent / Specjalista ds. instalacji sanitarnych w Biurze Obsługi Klienta


ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY WROCŁAW
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY


Starszy referent / Specjalista ds. instalacji sanitarnych w Biurze Obsługi Klienta
Miejsce pracy: Wrocław
Wymagania niezbędne
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • wykształcenie: średnie techniczne lub wyższe techniczne o kierunku instalacje sanitarne,
 • doświadczenie zawodowe: dla starszego referenta nie jest wymagany staż pracy, dla specjalisty
 • 5 letni staż pracy przy wykształceniu średnim bądź 4 letni przy wykształceniu wyższym w budownictwie (wykonawstwie, nadzorze budowlanym lub biurze projektów),
 • znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów techniczno-budowlanych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe
 • Umiejętność sporządzania dokumentacji kosztorysowej, tj. przedmiarów, obmiarów, kosztorysów inwestorskich, kosztorysów powykonawczych i zamiennych,
 • Znajomość ustawy: o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmin i o zmianie Kodeksu cywilnego, o własności lokali,
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego i przepisów techniczno-budowlanych,
 • Dobra znajomość obsługi programów komputerowych – szczególnie pakietu MS Office,
 • Samodzielność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy z klientem, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, sumienność i terminowość.
Zakres wykonywanych zadań
 • Realizowanie potrzeb rzeczowo-finansowych konserwacji zasobu komunalnego poprzez przygotowanie oceny technicznej, nadzór oraz rozliczenie wykonawców z wykonanych konserwacji i usuniętych awarii,
 • Prowadzenie ewidencji planowanych i wykonanych zadań z zakresu konserwacji i usuwania awarii
  w budynkach gminnych oraz na terenach zewnętrznych w układzie rzeczowym i wartościowym,
 • Realizowanie spraw związanych ze zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach mieszkalnych,
 • Kontrolowanie, odbiór i rozliczanie robot budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych
  przy wykonywaniu remontów lokali mieszkalnych na koszt własny przez przyszłych najemców,
 • Opiniowanie i potwierdzanie wniosków w zakresie oceny stanu technicznego budynków i lokali mieszkalnych na okoliczność wykupu tych lokali,
 • Nadzór i rozliczanie czynności okresowych przeglądów budynków gminnych wynikających
  z art. 62 ustawy Prawo budowlane, realizowane na podstawie odrębnych umów,
 • Przygotowanie odpowiedzi na pisma i skargi w zakresie spraw dotyczących instalacji sanitarnych zarządzanego zasobu.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • Miejsce pracy: budynki Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu
 • Stanowisko pracy: praca stacjonarna przy komputerze powyżej 4 h dziennie, praca w terenie
 • Przewidywany termin zatrudnienia: I kwartał 2022 r.
Wymagane dokumenty
 • list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
 • życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej opatrzony własnoręcznym podpisem,
 • kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie – opatrzone własnoręcznym podpisem,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną mają obowiązek dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz dokumenty potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie

 

APLIKUJ TERAZ

TOP