Starszy referent / Specjalistę ds. zamówień publicznych


Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
ogłasza nabór na stanowiska
 
Starszego referenta / Specjalistę ds. zamówień publicznych
(2 etaty: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
umowa o pracę w wymiarze ½ et. )
DK-1100-6/22
Zadania:
 • nadzór nad prawidłowym realizowaniem zapisów ustawy Pzp oraz regulacji wewnętrznych dotyczących wydatkowania środków publicznych,
 • opracowanie planów zamówień w oparciu o plany wydatków Uczelni,
 • wykonywanie czynności proceduralnych związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i Regulaminie zamówień publicznych obowiązującym w Uczelni,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie prowadzonych postępowań,
 • weryfikacja ofert, rozpatrywanie ewentualnych protestów,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie wynikającym z przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych i w oparciu o przepisy wewnętrzne,
 • analizowanie i wyjaśnianie spraw problematycznych korzystając z interpretacji prawnych (wyroki KIO, komentarze, opinie UZP, itp.),
 • czynny udział w komisjach przetargowych,
 • archiwizacja dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych postępowań zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie rejestru postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • opracowanie i aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych,
 • sprawozdawczość w zakresie zamówień publicznych.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe na kierunkach: prawo, ekonomia, administracja, zarządzanie,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość ustaw i przepisów wykonawczych związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 • zdolność analitycznego myślenia, umiejętność planowania i dobrej organizacji prac
Oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w wymiarze całego etatu,

 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji,

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

APLIKUJ TERAZ

TOP