Starszy referent


Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 126199

Warunki pracy

- praca na pierwszym piętrze budynku, 


- wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,


- praca biurowa przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy, 


- praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk


- budynek jest częściowo przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.


 

Zakres zadań

 • Ewidencjonuje pisma wpływające i wypływające do i z sekretariatu Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu oraz Zastępców Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu w systemie E-komenda i Systemie Wspomagania Obsługi Policji (SWOP) w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów oraz realizacji zadań.
 • Obsługuje pocztę elektroniczną przesyłaną na skrzynkę Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu
 • Prowadzi terminarz spotkań Kierownictwa Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu w celu zapewnienia właściwej organizacji pracy oraz uczestniczy w spotkaniach i naradach Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu i Zastępców Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu w celu dokumentowania ich przebiegu i sporządzania protokołów.
 • Prowadzi w zastępstwie obsługę kancelarii jawnej w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.
 • Redaguje oraz sporządza pisma, listy okolicznościowe, zaproszenia na polecenie Kierownictwa Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu w celu wsparcia bieżącej pracy kierownictwa.
 • Archiwizuje wytworzone dokumenty
 • Uczestniczy w pracach komisji i zespołów powoływanych przez Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu w celu realizacji zadań związanych z okresowymi inwentaryzacjami.
 • Obsługuje wszystkie urządzenia biurowe znajdujące się w sekretariacie, a zwłaszcza komputera, telefonu faxu w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • wysoka kultura osobista
 • komunikatywność
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność
 • łatwość komunikacji
 • znajomość obsługi komputera
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

TOP