Starszy referent


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Zgorzelec
Ogłoszenie o naborze Nr 127242

Warunki pracy

- praca administracyjno – biurowa w systemie codziennym w godzinach 7:30 – 15:30;


- narzędzia i materiały pracy: komputer i sprzęt biurowy;


- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym;


- praca pod presją czasu;


- praca wymaga kontaktów bezpośrednich, telefonicznych i e-mailowych;


- budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu (brak wind, podjazdów, niedostosowane toalety);


- stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze budynku.

Zakres zadań

 • 1.1.Dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Komendy Powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych.
 • Przygotowanie dokumentacji do likwidacji zbędnych rzeczowych składników majątku.
 • Likwidowanie i przekazywanie zbędnych rzeczowych składników majątku
 • Administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 • Prowadzenie postępowań związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez strażaków i pracowników komendy powiatowej
 • Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego Komendy Powiatowej
 • Obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej
 • Organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych
 • Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych oraz przeglądów UDT pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego
 • Opisywanie faktur i rachunków oraz kontrola merytoryczna dokumentów dot. zakupów oraz świadczeń dla pracowników
 • Prowadzenie bieżącej dokumentacji i korespondencji sekcji w zakresie objętym zakresem czynności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

TOP