Starszy referent


Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 136693

Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
 • Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej
 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
 • Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe
 • Bieżący kontakt z klientem zewnętrznym i wewnętrznym
 • Budynek 6 kondygnacyjny
 • Pomieszczenia biurowe w budynku wyposażonym w windę do III piętra
 • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych
 • Podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku i pomieszczeń na parterze
 • Parking przy budynku urzędu
 • Wejście na teren urzędu od strony ul. Sztabowej

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania przygotowawcze i mandatowe w celu wykrycia sprawcy i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej
 • Sporządza akty oskarżenia, wnosi o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, wnioski o umorzenie postępowania, postanowienia o umorzeniu postępowania w celu zakończenia postępowania
 • Uczestniczy w postępowaniach sądowych w charakterze oskarżyciela publicznego, w celu popierania aktu oskarżenia i pociągnięcia sprawcy czyny zabronionego do odpowiedzialności karnej
 • Zakłada i gromadzi akta sprawy w postaci papierowej oraz wprowadza informacje dotyczące prowadzonej sprawy do SI ESKS2, w celu gromadzenia i przetworzenia informacji w zakresie prowadzonych spraw
 • Prowadzi dochodzenia w sprawach o przestępstwa ustawy o rachunkowości w celu wykrycia sprawcy i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w pracy biurowej
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa karnego skarbowego i postępowania karnego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

TOP