Starszy referent


Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 136930

Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
 • Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej
 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
 • Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe
 • Bieżący kontakt z klientem zewnętrznym i wewnętrznym
 • Budynek biurowy: siedziba Izby Administracji Skarbowej przy ul. Powstańców Śl. 24, 26 we Wrocławiu
 • Przy budynku, na parkingu zewnętrznym, znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych
 • Wejście do budynku od strony ul. Powstańców Śl. przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych
 • Dojazd na wszystkie piętra zapewniony jest dźwigiem osobowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych
 • Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych
 • Budynek konferencyjny (B) również przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych
 • Zaplecze socjalne

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy dotyczące wspomagania Dyrektora Izby w kształtowaniu procesów zarządczych w Izbie i podległych urzędach, w szczególności w zakresie kontroli zarządczej, zarządzania strategicznego, zarządzania procesami i zarządzania zmianą, w celu właściwej realizacji zadań nałożonych na Izbę i podległe urzędy
 • Prowadzi sprawy dotyczące planowania, monitorowania, analizowania i raportowania zadań realizowanych w oparciu o system zarządzania przez cele na poziomie regionalnym i lokalnym oraz w krótko i średniookresowym horyzoncie czasowym w celu właściwej realizacji zadań nałożonych na Izbę i podległe urzędy
 • Prowadzi sprawy dotyczące struktury organizacyjnej Izby i podległych urzędów oraz sprawy dotyczące tworzenia i nadzorowania systemu prawa wewnętrznego, w celu właściwej realizacji zadań nałożonych na Izbę i podległe urzędy
 • Koordynuje działania dotyczące zarządzania upoważnieniami, w celu właściwej realizacji zadań nałożonych na Izbę i podległe urzędy
 • Prowadzi sprawy z zakresu współpracy z innymi organami i instytucjami oraz organizacjami w celu właściwej realizacji zadań nałożonych na Izbę i podległe urzędy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego (powyżej 0,5 roku w pracy biurowej)
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Podstawowa umiejętność obsługi relacyjnych baz danych i podstawowa znajomość procesów zarządczych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, podstawowa znajomość prawa podatkowego, ustawy o finansach publicznych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

TOP