Starszy referent


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Wołów
Ogłoszenie o naborze Nr 137289

Warunki pracy


 • Praca administracyjno - biurowa w systemie codziennym w godzinach 7:30 - 15:30;
 • Narzędzia i materiały pracy: komputer i sprzęt biurowy;
 • Praca przy monitorze ekarnowym powyżej 4 godzin dziennie;
 • Praca pod presją czasu;
 • Praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym;
 • Praca wymaga kontaktów bezpośrednich, telefonicznych, e-mailowych;
 • Budynek nie jest dostosowany dla osób z dysfunkjcą narządu ruchu (brak wind, podjazdów, niedostosowane toalety);
 • Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze budynku;
 • Przewidywane wynagrodzenie 4 730,00 zł + dodatek za staż;

 

Zakres zadań

 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z naborem do służby w Państwowej Straży Pożarnej
 • Przygotowywanie dokumentacji do Zakładu Emerytalno - Rentowego MSWiA w związku z odejściem strażaków na zaopatrzenie emerytalne
 • Ustalanie uprawnień strażaków do wysokości uposażenia, nagród jubileuszowych i innych świadczeń pieniężnych
 • Ewidencjonowanie czasu służby, urlopów i absencji strażaków
 • Zakładanie i prowadzenie teczek osobowych strażaków
 • Analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego
 • Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków
 • Prowadzenie archiwum komendy i spraw związanych z archiwizacją (po przeszkoleniu)
 • Przygotowywanie wniosków dotyczących awansów i wyróżnień
 • Obsługa komendy w zakresie spraw kancelaryjno-administracyjnym, a także organizowanie współpracy z organizacjmai administracji publicznej, jednostkami ochrony przeciwpożarowej i innymi instytucjami
 • Prowadzenie spraw w zakresie skarg i wniosków
 • Wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sekcji w zakresie kadrowo-organizacyjnym
 • Pełna współpraca z pozostałymi wydziałami komendy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Znajomość obsługi komputera i oprogramowania komputerowego Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Samodzielność, operatywność
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Doświadczenie i wiedza w zakresie spraw kadrowych oraz biegłość poruszania się w przepisach prawnych


TOP