Starszy referent


Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 69398

Warunki pracy

Warunki pracy:
•Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
•Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej
•Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
•Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe
•Budynek dwukondygnacyjny wyposażony w windę
•Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim (za wyjątkiem zaplecza Sali obsługi)
•Toaleta dla osób niepełnosprawnych wyłącznie na parterze budynku
•Zaplecze socjalne – pokoje socjalne na każdej kondygnacji budynku
•Parking przy budynku Urzędu z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych
•Wejście główne do Urzędu od strony ul. Inowrocławskiej przystosowane dla osób niepełnosprawnych – dojazd z poziomu terenu

Oferujemy:
•Wynagrodzenie zasadnicze brutto w kwocie 3.535,61 zł (przy mnożniku kwoty bazowej 1,74) oraz dodatek za udokumentowany staż pracy powyżej 5 lat (od 5 do 20% wynagrodzenia)
•Zatrudnienie na umowę o pracę (bez okresu próbnego), pierwsza umowa na
12 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony
•„Trzynaste” wynagrodzenie
•Kwartalne nagrody uznaniowe
•Nagrody jubileuszowe
•Pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, karty sportowe, niskooprocentowane pożyczki)
•Możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
•Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
•Możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego

Zakres zadań

 • Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach odwoławczych w tym w zakresie: ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i innych ulg przewidzianych przepisami prawa, odpowiedzialności podatkowej osób trzecich, zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych, nadawania decyzjom nieostatecznym rygoru natychmiastowej wykonalności, wstrzymania wykonania decyzji, prowadzenia spraw dotyczących Rejestru Należności Publicznoprawnych w celu prawidłowego i efektywnego poboru należności podatkowych i zmniejszania zaległości;
 • Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w pierwszej instancji ww. zakresie m.in. w trybach nadzwyczajnych w celu zapewnienia prawidłowego orzecznictwa;
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego, odpowiedzi na pisma procesowe, projekty wniosków o wniesienie skarg kasacyjnych oraz reprezentowanie DIAS przed WSA w celu zapewnienia prawidłowego orzecznictwa;
 • Nadzorowanie pracy organów pierwszej instancji w celu prawidłowego i efektywnego poboru należności pieniężnych i zmniejszania zaległości;
 • Współpraca w prowadzeniu szkoleń, instruktaży, spotkań roboczych i narad dla pracowników podległych organów pierwszej instancji oraz opracowywanie modułów szkoleniowych w szczególności w zakresie orzecznictwa oraz wykonywania zadań KAS z uwzględnieniem zaistniałych nieprawidłowości i uchybień oraz orzecznictwa sądowego w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nadzorowanych organów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego (powyżej 0,5 roku w pracy biurowej)
 • •umiejętność obsługi aplikacji biurowych,
 • •umiejętność redagowania pism,
 • •podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP