Starszy referent


Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 120033

Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej

 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

 • Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe

 • Budynek biurowy: siedziba Izby Administracji Skarbowej przy ul. Powstańców Śl. 24, 26 we Wrocławiu

 • Przy budynku, na parkingu zewnętrznym, znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych

 • Wejście do budynku od strony ul. Powstańców Śl. przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych

 • Dojazd na wszystkie piętra zapewniony jest dźwigiem osobowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych

 • Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych

 • Budynek konferencyjny (B) również przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych

 • Zaplecze socjalne

Zakres zadań

 • Orzeka w sprawach odwoławczych w celu określenia/ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego, poprzez analizę akt sprawy, ustalenie stanu faktycznego i prawnego, uzupełnianie materiału dowodowego w trybie art.229 O.p., w tym przeprowadzanie przesłuchań i rozpatrywanie wniosków dowodowych, udział w bezpośrednim zapoznaniu podatnika z materiałem dowodowym i sporządzenie protokołu z tej czynności a następnie rozpatrywanie wniesionych zastrzeżeń, sporządzanie decyzji.
 • Wydaje pozostałe rozstrzygnięcia w zakresie właściwości rzeczowej komórki, w tym dotyczące ponagleń, orzeczeń w pierwszej instancji w zakresie trybów nadzwyczajnych, kar porządkowych i innych w celu zweryfikowania poprawności działania organu I instancji oraz prawidłowości ostatecznych rozstrzygnięć
 • Sporządza pisma do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w celu udzielenia odpowiedzi na skargi i pisma procesowe stron w zakresie rozstrzygnięć wydanych w komórce organizacyjnej
 • Reprezentuje organ II instancji w rozprawach przed WSA w celu merytorycznej obrony/przedstawienia argumentów przemawiających za prawidłowością/ rozstrzygnięcia podjętego przez organ, poprzez analizę sprawy, uczestnictwo w rozprawie obejmujące wystąpienie, odpowiedzi na pytania Sądu, składanie wniosków na rozprawie, ustosunkowywanie się do wniosków składanych przez stronę przeciwną reprezentowaną przez profesjonalnego pełnomocnika.
 • Przygotowuje i prowadzi szkolenia ( narady, spotkania) dla pracowników : izby administracji skarbowej, urzędów skarbowych i celno-skarbowych w celu zapewnienia prawidłowego i jednolitego stosowania prawa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego (powyżej 0,5 roku w pracy biurowej)
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP