Starszy Specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów


OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 194/23

 

Agencja Mienia Wojskowego

ogłasza nabór na stanowisko:

Starszy Specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów
Nr ref.: 194/23

Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu

 

Oferujemy:
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach, w tym dofinansowanie do studiów,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA (m.in. Sopot, Jurata, Zakopane, Solina) i ofercie hotelowej Polskiego Holdingu Hotelowego,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.
Główne obowiązki:
 • wykonywanie zadań z zakresu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych poprzez realizację inwestycji mieszkaniowych, zadań remontowych i spraw związanych z bieżącym utrzymaniem zasobu i infrastruktury technicznej,
 • sprawowanie nadzoru nad procesem inwestycyjnym i remontowym realizowanych zadań (dot. zarówno lokali mieszkalnych jak i użytkowych) w zakresie konstrukcyjno-budowlanym oraz wykonywanie czynności związanych z eksploatacją tego obszaru,
 • przygotowywanie dokumentów do prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności programów funkcjonalno-użytkowych, opisów przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projektów umów, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • weryfikacja dokumentacji projektowej, sporządzanie i sprawdzanie kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w określonej specjalności.
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe techniczne budowlane,
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 2 lata w obszarze zadań zbliżonych do wymienionych w głównych obowiązkach,
 • znajomość ustaw: Prawo Budowlane, Prawo zamówień publicznych, o Agencji Mienia Wojskowego, o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,
 • znajomość procesu budowlanego,
 • biegła znajomość pakietu MS Office oraz programów (np. Norma PRO),
 • umiejętność kosztorysowania oraz weryfikacji kosztorysów,
 • prawo jazdy kat. B.
Wymagania dodatkowe:
 • posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania, bez ograniczeń,
 • samodzielność, komunikatywność, dyspozycyjność,
 • zaangażowanie, dobra organizacja pracy własnej.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Termin składania dokumentów: 10 listopada 2023 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 194/23”

 

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online dostępnego pod przyciskiem aplikowania

 

Metody i techniki naboru:
 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.
Dodatkowe informacje:
 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu.
APLIKUJ TERAZ

TOP