Starszy specjalista


Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 125920

Warunki pracy

- praca siedząca


- praca wymaga szczególnej koncentracji


- praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk


- praca przy komputerze


- obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarki, faks)


- budynek częściowo przygotowany do osób niepełnosprawnych z narządem ruchu posiada podjazd, windę, barierą architektoniczną dla osób niepełnosprawnych ruchowo np. na wózku inwalidzkim jest umiejscowienie pomieszczeń biurowych na poziomie bez dostępu do windy

Zakres zadań

 • koordynuje i organizuje pracę pracowników Zespołu Budżetu w zakresie opracowania rocznego planu finansowego KWP we Wrocławiu i jednostek podległych oraz wprowadzania zmian w tym planie, w celu podziału przyznanych limitów wydatków w poszczególnych rozdziałach, paragrafach i pozycjach klasyfikacji budżetowej
 • koordynuje i monitoruje prace pracowników Zespołu Budżetu polegające na przeprowadzaniu analiz z wykonania budżetu oraz innego rodzaju opracowań na potrzeby kierownictwa i Komendy Głównej Policji w celu przekazania informacji o stopniu wykorzystania środków budżetowych przyznanych na dany rok budżetowy
 • koordynuje prace polegające na przygotowaniu wniosków o zmianę limitów finansowych do Biura Finansów KGP w celu wyeliminowania ewentualnych niezgodności oraz dokonania zmian w planie finansowym jednostki, które są konieczne dla prawidłowej realizacji postanowień ustawy o finansach publicznych
 • sprawuje bieżącą kontrolę nad realizacją wydatków poprze systematyczną analizę wydruków księgowych oraz rozlicza środki o ściśle określonym przeznaczeniu np. z rezerw celowych, z ustawy o modernizacji Policji oraz środki unijne w celu ustalenia stopnia oraz prawidłowości ich wykorzystania oraz uniknięcia ewentualnych przekroczeń limitów finansowych naruszających ustawę o finansach publicznych
 • koordynuje prace polegające na opracowaniu planu finansowego jednostki na kolejny rok budżetowy w celu podziału przyznanych limitów wydatków w poszczególnych rozdziałach, paragrafach i pozycjach klasyfikacji budżetowej
 • sporządza propozycję podziału funduszu nagród motywacyjnych policjantów, kwartalnych nagród uznaniowych dla pracowników cywilnych i członków korpusu służby cywilnej w celu podziału limitu środków dla wydziałów KWP oraz na poszczególne KMP i KPP
 • koordynuje i organizuje archiwizację dokumentów wytwarzanych w Zespole Budżetu w celu przekazania ich do Archiwum KWP
 • opracowuje plan działania Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w zakresie finansowym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pracy w komórce zajmującej się planowaniem i sprawozdawczością budżetową
 • doświadczenie w kierowaniu pracą zespołu
 • komunikatywność
 • umiejętność współpracy i motywowania pracowników
 • umiejętność negocjacji i argumentowania
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność selekcji informacji
 • umiejętność analitycznego i logicznego myślenia
 • umiejętność prognozowania
 • umiejętność samodzielnego sporządzania wszelkiego rodzaju analiz
 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, ustawy o rachunkowości i o ustawy o służbie cywilnej
 • szczegółowa znajomość klasyfikacji budżetowej
 • umiejętność interpretacji i korzystania z przepisów prawnych
 • umiejętność obsługi programu TREZOR
 • umiejętność obsługi programów komputerowych Word, Excel
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie: „Rachunkowość zarządcza”
 • umiejętność obsługi programu Power Point
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok pracy w obszarze finansów publicznych
APLIKUJ TERAZ

TOP