Starszy specjalista


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 125896

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu, - wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego, - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, - występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • ocenia pod względem formalnym i merytorycznym oferty wraz z programami planowanych inwestycji jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów niepublicznych biorących udział w programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”
 • sporządza umowy o dofinansowanie zadań w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+”
 • przeprowadza kontrole wykorzystania dotacji z budżetu państwa i środków z Funduszu Pracy na dokumentach oraz poza siedzibą Urzędu
 • opracowuje harmonogramy i dyspozycje przekazania środków w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+” jednostkom samorządu terytorialnego oraz podmiotom niepublicznym na realizację zadań
 • sporządza sprawozdania rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • rozlicza środki finansowe na zadania dofinansowywane w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+” oraz weryfikuje zwroty niewykorzystanych środków w tym zakresie
 • przeprowadza kontrole prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu państwa oraz dofinansowania z funduszy celowych przez jednostki samorządu terytorialnego i podmioty niepubliczne na realizację zadań w ramach programów rządowych i resortowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych do ustaw
 • znajomość KPA
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność organizacji pracy
 • komunikatywność
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • znajomość arkuszy kalkulacyjnych
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

TOP