Starszy specjalista


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 139566

Warunki pracy


 • praca w Zintegrowanym Centrum Bezpieczeństwa,
 • stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym na I piętrze z dostępem do światła dziennego,
 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
 • występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,
 • nietypowe godziny pracy (dyżury)
 • wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,
 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.

Zakres zadań

 • pełni w systemie zmianowym całodobowy dyżur w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • realizuje wymianę meldunków jako Międzynarodowa Centrala Ostrzegawcza z Niemcami i Czechami, współdziała z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, centrami zarządzania kryzysowego ministerstw, centrami zarządzania kryzysowego województw ościennych, gminami, powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego, centrami operacyjnymi administracji publicznej, stanowiskami kierowania służb, inspekcji i straży, podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne
 • uruchamia i realizuje procedury reagowania kryzysowego wynikające z Planu Zarządzania Kryzysowego Województwa Dolnośląskiego i innych planów z nim związanych w zakresie monitorowania zagrożeń, alarmowania, ostrzegania i informowania ludności o zagrożeniach, w tym Systemu Ostrzegania i Alarmowania, wprowadzania stopni alarmowych oraz stopni alarmowych CRP, realizacji przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego NATO, a także innych procedur
 • prowadzi bieżący monitoring środowiska w ramach współpracy z podmiotami m.in. w zakresie przekroczeń poziomów dopuszczalnych niebezpiecznych substancji w powietrzu, zagrożenia pożarowego lasów, zagrożenia substancjami chemicznymi, biologicznymi oraz promieniotwórczymi, groźnych zjawisk hydro-logicznych i meteorologicznych
 • prowadzeni postępowania uproszczone w sprawach zgromadzeń w trybie określonym w art. 22 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o zgromadzeniach i publikuje na stronie BIP DUW informacje o planowanych zgromadzeniach
 • obsługuje systemy teleinformatyczne jawne i niejawne, „Regionalny System Ostrzegania”, „System Ostrzegania i Alarmowania”, systemy wideokonferencyjne, system cyfrowej łączności radiowej i prowadzi w trybie stałym codziennych testów sprawdzenia łączności radiowej
 • realizuje zadania stałego dyżuru, przyjmuje i przekazuje do uruchomienia otrzymane sygnały – zgodnie z Tabelą Realizacji Zadań Operacyjnych
 • po godzinach pracy Urzędu przyjmuje i niezwłocznie przekazuje korespondencję elektroniczną jawną i niejawną do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu, w tym przekazuje informacje i polecenia Wojewody (Dyrektora Generalnego DUW) dyrektorom wydziałów i biur Urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze bezpieczeństwa publicznego
 • szczególne uprawnienia: posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami kat. B
 • szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do materiałów niejawnych o klauzuli poufne NATO RESTRICTED oraz UE/EURESTRICTED lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub czeskiego w stopniu komunikatywnym
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym
 • znajomość ustawy o stanie klęski żywiołowej
 • znajomość ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
 • znajomość ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 • znajomość ustawy o obronie Ojczyzny
 • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
 • znajomość zasad organizacji i działania Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania
 • komunikatywność
 • umiejętność współpracy w zespole
 • kreatywność
 • umiejętność organizacji pracy
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweTOP