Starszy specjalista


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 75491

Warunki pracy


 • praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka),

 • praca w terenie, w zależności od potrzeb, w związku z realizowanymi zadaniami,

 • stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowanym na III piętrze z dostępem do światła dziennego,

 • budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Zakres zadań

 • pozyskuje i przetwarza dane GIS (wektoryzacja, konwersja, kalibracja, zasilanie, uaktualnianie, migracja) oraz przetwarza dane analogowe i cyfrowe, w tym zapewnia obsługę baz danych GIS w projektach współfinansowanych ze środków unijnych i krajowych dotyczących ochrony przyrody i innych realizowanych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
 • przygotowuje dane w zakresie informacji o środowisku przyrodniczym i baz danych będących w posiadaniu Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000,
 • pełni funkcję operatora bezzałogowego statku powietrznego o masie startowej nie większej niż 5 kg (tzw. drona) dla lotów w zasięgu wzroku (VLOS),
 • uczestniczy w wizjach terenowych w zakresie szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta objęte ochroną gatunkową i przez zwierzęta łowne w rezerwatach przyrody.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie: geodezji, geoinformatyki, geografii, gospodarki przestrzennej, inżynierii środowiska, kartografii, ochrony środowiska
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w zakresie administracji przestrzenną bazą danych
 • Dobra znajomość języka SQL,
 • Umiejętność pracy z oprogramowaniem QGIS,
 • Znajomość stosowanych w Polsce układów współrzędnych,
 • Umiejętność przygotowywania analiz przestrzennych oraz opracowań mapowych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w pracy z bazą danych PostgreSQL oraz rozszerzeniem PostGIS,
 • Obsługa programów do obróbki grafiki wektorowej oraz zdjęć (np.: Inkscape, Gimp)
APLIKUJ TERAZ

TOP