Starszy specjalista


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 114021

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,


- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,


- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego;


- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe;


- występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin;


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • prowadzenie obsługi administracyjnej Wojewódzkiej Rady do Spraw Potrzeb Zdrowotnych
 • przeprowadzanie analiz danych dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
 • przeprowadzanie analiz danych dotyczących poziomu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty lecznicze
 • monitorowanie i koordynowanie funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją wniosków o wydanie opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia
 • przeprowadzanie kontroli podmiotów leczniczych w zakresie zgodności wykonywanej działalności z obowiązującymi przepisami
 • realizowanie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą na terenie województwa dolnośląskiego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej
 • znajomość ustawy prawo przedsiębiorców
 • znajomość ustawy KPA
 • znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
 • znajomość map potrzeb zdrowotnych – ustalonych i opublikowanych przez Ministra Zdrowia
 • znajomość dokumentu pn. Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej dla województwa dolnośląskiego na lata 2019-2021
 • znajomość rozporządzenia w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej
 • znajomość ustawy o wyrobach medycznych
 • znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru
 • znajomość rozporządzenia w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania
 • znajomość ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • znajomość ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020
 • ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
 • ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP