Zastępca kierownika oddziału


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Zastępca kierownika oddziału
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 121342

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,


- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,


- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego,


- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,


- występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • nadzorowanie prowadzenia postępowań administracyjnych odwoławczych od decyzji organów pierwszej instancji w przedmiocie pozwoleń na budowę, pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych, zmian decyzji o pozwoleniach na budowę oraz przeniesień decyzji o pozwoleniach na budowę na rzecz innego podmiotu,
 • nadzorowanie prowadzenia postępowań administracyjnych prowadzonych w trybach nadzwyczajnych, w szczególności w trybie stwierdzania nieważności i wznowienia postępowań w zakresie przewidzianym przepisami ustawy prawo budowlane,
 • przyjmowanie stron toczących się postępowań administracyjnych prowadzonych w Oddziale,
 • kierowanie pracą Oddziału Orzecznictwa podczas nieobecności Kierownika Oddziału,
 • weryfikowanie i podpisywanie pism związanych z prowadzonymi przez podległe stanowiska pracy postępowaniami administracyjnymi, podczas nieobecności Kierownika Oddziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne lub architektoniczno-budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze administracji architektoniczno-budowlanej
 • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • znajomość ustawy Prawo budowalne,
 • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • znajomość ustawy o własności lokali,
 • znajomość ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • znajomość ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • znajomość w sprawie gmin, w których stosuje się szczegółowe zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu a także szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • umiejętność komunikacji pisemnej,
 • umiejętność kierowania zespołem pracowników.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP