Zastępca kierownika rejonu


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Zastępca kierownika rejonu
Miejsce pracy: Głogów
Ogłoszenie o naborze Nr 98528

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


 


obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,  niszczarka dokumentów, faks,
oświetlenie naturalne i sztuczne,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
wyjazdy służbowe krajowe,
obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).


 

Zakres zadań

 • organizuje i koordynuje prace na podległych stanowiskach,
 • dokonuje objazdów i kontroli drogi pod względem stanu technicznego wszystkich elementów pasa drogowego,
 • nadzoruje i koordynuje pracowników w zakresie zagadnień związanych z logistycznym przygotowaniem zaplecza sprzętu i materiałów do zud i bud, koordynuje prace przy zud i bud, analizuje koszty i potrzeby w tym zakresie,
 • uczestniczy w pracach komisji przetargowej. Nadzoruje wykonywane roboty drogowe i mostowe zlecane w drodze przetargu i siłami własnymi Rejonu – interwencyjne
 • uczestniczy w przygotowaniu decyzji na zajęcie pasa drogowego, przywrócenia pasa do stanu pierwotnego, w obliczaniu kar za samowolne zajęcie pasa drogowego,
 • nadzoruje prace przy wykonywaniu zadań w zakresie systemów wspomagających zarządzanie BUD, ZUD, BDD, SGM, DSN,
 • współpracuje z Policją i organami samorządowymi w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego – wnioskuje i opracowuje zmiany w zakresie BRD,
 • uczestniczy w pracach związanych z przygotowaniem planów robót utrzymaniowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa,
 • znajomość przepisów z zakresu: ustawy o drogach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego, Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon,
 • prawo jazdy kat. B,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office.
 • kompetencje kierownicze: egzekwowanie zobowiązań, zarządzanie zasobami, organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, świadomość kosztów, zarządzanie personelem,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane. Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia.
APLIKUJ TERAZ

TOP