Zastępca powiatowego inspektora nadzoru budowlanego


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaworze
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Zastępca powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Jawor
Ogłoszenie o naborze Nr 125532

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze pow. 4 godzin dziennie oraz w terenie (miejsce wykonywania oględzin, kontroli i innych czynności na terenie powiatu jaworskiego). Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze budynku (brak windy).

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane, pozostających w kompetencji i właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego;
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień oraz pism będących w kompetencji PINB;
 • Wnikliwe i bezstronne rozpatrywanie spraw w zakresie przestrzegania prawa budowlanego w użytkowanych obiektach budowlanych;
 • Prowadzenie postępowań egzekucyjnych, w celu wyegzekwowania obowiązków wynikających z ostatecznych decyzji administracyjnych;
 • Prowadzenie ewidencji wymaganych przepisami prawa oraz wynikających z realizacji zadań Inspektoratu tj. ewidencji decyzji i postanowień, ewidencji skarg i wniosków w sprawach o naruszenie prawa budowlanego w użytkowanych obiektach budowlanych;
 • Przeprowadzanie kontroli robót budowlanych oraz obiektów budowlanych w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających i administracyjnych, oględzin z udziałem pracownika PINB posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, użytkowanych obiektów budowlanych, których kontrola jest wymagana w związku z prowadzonymi sprawami, bądź wszelkimi zgłoszonymi informacjami o zagrożeniach dla ludzi i mienia;
 • Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg obywateli;
 • Przygotowywanie okresowych sprawozdań z działalności Inspektoratu wraz z wnioskami wynikającymi z tej działalności w terminach wyznaczonych przez Powiatowego Inspektora;
 • Współdziałanie z organami administracji architektoniczno-budowlanej, geodezji i organami kontroli państwowej;
 • Reprezentowanie urzędu przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i organami prokuratury;
 • Uczestniczenie w obowiązkowych kontrolach w przedmiocie dopuszczenia obiektów do użytkowania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość ustaw: Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego oraz o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a także rozporządzeń wykonawczych,
 • umiejętność interpretacji i stosowania prawa,
 • komunikatywność, systematyczność, terminowość,
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

TOP